Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kat érintő irányelv értelmében.

OAT NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Az X OAT nyereményjátékunk szabályzata:

1.     A játék és a szervező

Jelen szabályzat a WMARK International Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett „X OAT nyereményjátékra”– ra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2.     Kik vehetnek részt a játékban?

·       A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

·       Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

·       Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

·       A Játékban a Szervező és a dolgozói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

·       A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

·       Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

·       A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 

3.   A játék időtartama, menete
 

A Játék időtartama: 2024.07.05-06.

Sorsolás időpontja:
 2024.07.06.


Nyeremények


-15%-os ajándékutalvány (a WMARK.hu készletéről bármire beváltható vásárlás esetén)

-15.000 Ft-os ajándékutalvány (a WMARK.hu-n lévő bármelyik Mathey-Tissot karóra vásárlása esetén beváltható)

- Ajándékcsomag


Eredményhirdetés: 
A helyszínen

A játék menete/feltétele: 

A játék feltétele:

-       A WMARK sátor meglátogatása a rendezvény helyszínén

-       Regisztráció a WMARK.hu oldalon hírlevél feliratkozással

-       A quiz kérdésekre adott helyes válaszok helyszínen vagy az oldalon

A nyerteseket véletlenszerűen választjuk ki sorsolással a helyszínen.

4.     Nyeremények, nyertesek

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremény kerül kisorsolásra.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertesek neveit a Szervező a helyszínen teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 1 órán belül. Pótnyertesek sorsolása nem lesz.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

·       ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

·       ha nem tartózkodik a helyszínen

·       ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

·       egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

·       egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

·       jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 

5.     A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6.     Adatkezelés és adatvédelem

6.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 6.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

6.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

·       hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, telefonszám, postacím, e-mail cím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

·       feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adataimat a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása kapcsán felhasználja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

7.     Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8.     Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Az oldal tetejére
Árukereső.hu